Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Ydenti. Het gebruik van de Ydenti website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

Op de Ydenti website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze website wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de Ydenti website.

Ydenti is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Ydenti website.

In geen geval is Ydenti aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de Ydenti website beschikbaar is.

Gebruik van de links in dit deel van de Ydenti website kan als gevolg hebben dat u de Ydenti website verlaat. De websites die via deze links aan de Ydenti website gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Ydenti. Ydenti is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die op deze wijze aan de Ydenti website gekoppeld is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Ydenti website zijn eigendom van Ydenti en/of haar licentiegevers.

Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan de Ydenti website, of anderszins aan de eigenaars van de Ydenti website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Alhoewel Ydenti al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de Ydenti website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Ydenti website ophaalt.

U gaat ermee akkoord de normale werking van de Ydenti website niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Ydenti website bevat, noch de toegang tot de Ydenti website voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

Ydenti behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Ydenti website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.